Achtergronden van Plastic2Oil-project

Sinds circa 100 jaar produceren we allerhande plastics voor diverse doeleinden. We hebben ongeveer 150 soorten plastics in gebruik. Ook is het pyrolyseproces ongeveer 100 jaar oud en voornamelijk voor de productie van houtskool. Als je nu in plaats van hout, plastics in deze ovenreactoren stopt, krijg je geen houtskool uit hout maar olie uit plastics (zoek op YouTube onder ‘plastic to oil’ en je ziet daar hoe het werkt). Wat de productie van plastics betreft, is er in al die 100 jaar geen oplossing gevonden voor het plastic-afval.

De enige mogelijkheid is opslag, verbranding of recycling. Met opslag bedoelen wij alle mogelijke vormen van opslag (dus ook in de oceanen). Met verbranding bedoel ik dat plastics nodig zijn als brandstof in de vuilverbrandingsinstallaties (veelal het eigendom van overheden). Met recycling bedoelen wij het per plasticsoort (dus na scheiding) verwerken tot een nieuw product. Een mooi voorbeeld hiervan is het recyclen van PET-flessen tot fleece-weefsel. Door statiegeld te heffen, wordt PET gescheiden van de rest. De meeste overige plastics zijn vervuild met bijvoorbeeld etensresten waardoor het niet geschikt is voor recycling. Daarnaast is een effect van het recyclen van plastics dat iedere recyclingronde de koolstofketen van die soort korter wordt. Uiteindelijk wordt dit dan ook opgeslagen of verbrand. De huidige situatie is daarmee hoe dan ook zwaar milieubelastend. Dat moet stoppen en dat is nu mogelijk via het Plastic2Oil proces.

Give Youth Their Future” is ons motto en onze drijfveer.

Nu zijn wij de mening toegedaan dat het opruimen van 100 jaar plastic-productie niet weer in de zakken van de grootverdieners terecht moet komen maar bij de zogenoemde ‘Vergeten Mensen’ in de wereld. Laat hen de plastics ophalen en inleveren waarna ze direct geld hebben maar wat veel belangrijker is: hoop.

Het feit dat er zeer veel plastics in het milieu terecht is gekomen (zowel op het droge alsook in de zeeën) betekent voor hen langjarig een inkomen. Ook wordt de winst die wordt gemaakt op de verkoop van de olie terug gevoerd naar voornamelijk de jongeren onder deze vergeten groep mensen (wereldwijd zeer vele miljoenen mensen) . Hun ontwikkeling tot zelfstandige professional staat ons helder voor ogen. Het gaan nu niet meer om het wereldwijde aandeelhoudersbelang maar om de vergeten mensen in de wereld.

Natuurlijk krijgen de geldschieters een prima en stabiel rendement op hun geïnvesteerde vermogen maar de winsten van Plastic2Oil gaan voor het overgrote deel naar onze primaire doelgroep: de vergeten mensen met een nadrukkelijke focus op de jongeren.

Missie

Wij willen allemaal dat de aarde leefbaar blijft.

Doelstellingen

  1. Wereldwijd willen we Plastic2Oil fabriekjes opstarten op plaatsen waar zeer veel afvalplastics liggen en waar ook veel vergeten mensen zijn.
  2. We beginnen ons eerste project in Accra, de hoofdstad van Ghana. De heer Isaac Plange, die Ghanees is van origine en thans in Nederland woont en werkt, is de projectmanager van Plastic2Oil in Ghana.
  3. Cees Buys is de initiator en eindverantwoordelijke voor dit bijzondere project.
  4. We moeten een structuur gaan vinden en opzetten waarmee we maximaal inkomsten kunnen genereren en waarmee we een exploitatiemodel creëren waarmee we de geldschieters een mooi en stabiel rendement geven op hun geïnvesteerde geld, de exploitatie kosten blijvend kunnen betalen én de resterende winsten, verantwoord, kunnen besteden aan onze primaire missie, zijnde:
    • Vergeten mensen een menswaardig bestaan geven waarbij ze financieel zelfstandig zijn
    • De afvalplastics opruimen waarbij de olieopbrengsten daaruit, punt a. mogelijk maken.

Al ons handelen is erop gericht deze doelstellingen en missie te realiseren.